Καλή Γνώση Αγγλικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών και όρεξη για εργασία.