ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ονοματεπώνυμο : ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

e-mail: [email protected]

Ο/Η αποδεχόμενος/η δηλώνω ότι:

I.     Ενημερώθηκα από τον διαχειριστή της παρούσας ιστοσελίδας https://cycladesjob.gr και παρέχω την ρητή συγκατάθεσή μου για την εκ μέρους του συλλογή, τήρηση (σε ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μου, και ευαίσθητων, που αφορούν την/τις υπόθεση/εις μου, τα οποία έχουν συλλεγεί και βρίσκονται στην κατοχή του, ή θα συλλέγουν στα πλαίσια της συνεργασίας μας, για επεξεργασία για νόμιμους σκοπούς σχετικούς με την προάσπιση των συμφερόντων μου, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

II.    Συγκατατίθεμαι, συναινώ και αναγνωρίζω από τον ανωτέρω ως νόμιμη την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μου καθόσον αυτή είναι απαραίτητη για την προσήκουσα προς εμένα παροχή  υπηρεσιών εύρεσης εργασίας και σχετίζεται με την διαφύλαξη ζωτικών εννόμων συμφερόντων μου αλλά και σε υποδειχθησόμενους από αυτόν στενούς συνεργάτες του.

III.    Δηλώνω επίσης ότι προ και δια της αποδοχής της παρούσας έλαβα γνώση από τον ως άνω των ειδικότερων δικαιωμάτων που μου παρέχει ο ως άνω Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, και ειδικότερα:

•        Το δικαίωμα πληροφόρησης και λήψης επιβεβαίωσης για το εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή του υφίστανται επεξεργασία, εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματος.

•        Το δικαίωμα πρόσβασής μου στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ειδικώς σε πληροφορίες αναφορικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτών.

•        Το δικαίωμα προηγούμενης ενημέρωσής μου και συγκατάθεσής μου για την κοινοποίηση/ διαβίβαση δεδομένων μου προς πιθανούς αποδέκτες στους οποίους μπορεί να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

•        Το δικαίωμά μου για την υποβολή προς τον ως άνω αιτήματος περί διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας αυτών.

•        Το δικαίωμα λήψης αντιγράφων, και σε ηλεκτρονική μορφή, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία.

•        Έλαβα επίσης γνώση ότι προσωπικά δεδομένα μου θα αποθηκευτούν για ορισμένο χρονικό διάστημα, σχετιζόμενο με τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτών αποκλειστικά για λόγους εύρεσης εργασίας.

•        Το δικαίωμά μου να αντιταχθώ στο μέλλον στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μου από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

•        Το δικαίωμά μου να ανακαλέσω την παρούσα συγκατάθεση, ανά πάσα στιγμή.

•        Το δικαίωμά μου να υποβάλλω καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ως εποπτική αρχή του υπεύθυνου επεξεργασίας, εάν κρίνω ότι υφίσταται παραβίαση των δικαιωμάτων μου.

Επιπλέον, δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχω κατανοήσει την σημασία της χορηγούμενης εκ μέρους μου συγκατάθεσης στον ως άνω διαχειριστή της ιστοσελίδας https://cycladesjob.gr/ περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μου και συναινώ ανεπιφύλακτα στη συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση και αρχειοθέτηση αυτών εκ μέρους του.